Định dạng 1: Tencuaban .CuChuoi.info => Click để đăng ký host với tên miền dạng này
Định dạng 2: Tencuaban .LoiKhoNoi.Com => Click để đăng ký host với tên miền dạng này
Định dạng 3: Tencuaban .KuteVip.Org => Click để đăng ký host với tên miền dạng này
Định dạng 4: Tencuaban .GiayPhut.Info => Click để đăng ký host với tên miền dạng này
Định dạng 5: Tencuaban .NatBet.Info => Click để đăng ký host với tên miền dạng này
Định dạng 6: Tencuaban .TimBanYeu.Info => Click để đăng ký host với tên miền dạng này